Градът: Благоевград се намира на 90 км южно от столицата на България – София, на 20 км от границата с Р. Северна Македония и на 80 км от границата с Гърция. Това позволява бърз и лесен достъп до много дестинации както в България, така и в съседните държави. В града има два университета, два колежа, много културни центрове и минерални извори.

Университетът: Югозападният университет (ЮЗУ), създаден през 1976 г., е държавен университет, който предлага обучение в 80 бакалавърски, 122 магистърски и 88 докторски програми на български и английски език.

Университетът е едно от най-големите висши училища в България. В него работят 500 щатни професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Неакадемичният състав е около 500 души.

ЮЗУ осигурява обучение за около 14 000 студенти и 400 докторанти.

Академичната структура включва 9 факултета: Правно-исторически факултет, Природо-математически факултет, Стопански факултет, Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт, Факултет по педагогика, Филологически факултет, Философски факултет, Факултет по изкуствата и Технически факултет.

В университета има над 30 лаборатории и изследователски центрове. Университетът прилага проактивни международни политики, включващи сътрудничеството със образователни и изследователски институции от цяла Европа, САЩ и Русия. Университетът е подписал договори с около 150 университета в Европа по Програма „Еразъм+”.

През последните години ЮЗУ участва в около 30 международни и национални проекта, финансирани по Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“, Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“, Европейското икономическо пространство (ЕИП ) и Фонда за стипендии на Норвежкия финансов механизъм (NFM), Седмата рамкова програма, Хоризонт 2020, Еразъм+ и др.

Факултетът: Философският факултет, създаден през 1995 г., е един от водещите хуманитарни образователни и изследователски центрове в България и сред факултетите в университета. Има четири акредитирани бакалавърски програми: Философия, Психология, Социология и Политология; 13 акредитирани магистърски програми; 7 акредитирани докторски програми; 2 специалности за допълнителна и следдипломна квалификация. В него работят 49 редовни професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Има 480 студенти в ОКС „Бакалавър”, 170 студенти в ОКС „Магистър”, 90 докторанти, над 50 специализанти. Има 5 изследователски звена, 2 студентски клуба. Факултетът е реализирал международни проекти по Пета и Шеста рамкова програма, Хоризонт 2020, INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”, COST. Има над 50 активни споразумения по „Еразъм+”. Редактира 3 електронни списания и два годишника. Завършилите факултета работят в училищното и университетското образование, в държавната администрация, в общини и кметства, културни институции, неправителствени организации, в бизнеса и международни институции.

Връзки:

http://www.swu.bg

https://ph.swu.bg/

Лице за контакт по проекта:

Име: доц. д-р Марио Маринов

Катедра: Социология